MEDIÁLNÍ PARTNEŘI / MEDIA PARTNERS

Časopis All for Power
PRO-ENERGY MAGAZÍN
AtomInfo.cz
Časopis ENERGETIKA
Peak.cz – peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

ORGANIZÁTOR / ORGANIZER

JMM Consulting

průběžně aktualizováno…
Rut BÍZKOVÁ

Rut BÍZKOVÁ   řídící dopolední sekce, ISFOR, z.ú.,, bývalá ministryně životního prostředí

Rut Bízková se v posledních letech zabývá zejména problematikou smart cities, managementem výzkumu, vývoje a inovací ve veřejné správě. Dlouhodobě se věnuje novým společenským trendům, strategiím veřejné správy, mimo výzkum a inovace také v oblasti hospodářské politiky, energetiky a ochrany životního prostředí.

Je autorkoou konceptu SMART Česko, současné době působí jako konzultantka zejména v této oblasti. Je členkoou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. V posledních letech byla ředitelkou Středočeského inovačního centra, v letech 2012-2016 předsedkyní Technologické agentury ČR, předtím pět let náměstkyní ministra životního prostředí ČR, v roce 2010 krátce ministryní životního prostředí. Od roku 1999 čtyři roky působila na MPO jako poradkyně náměstka ministra pro energetiku, hutnictví a stavebnictví. Profesní kariéru zahájila v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, absolvovala stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni.

Daneš BURKET

Daneš BURKET   president České nukleární společnosti, ředitel sekce Výzkum a vývoj, Centrum výzkumu Řež

Po absolvování Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze v roce 1994 pracoval v Jaderné elektrárně Dukovany, kde prošel různými pozicemi až po vedoucího oddělení Reaktorová fyzika. V roce 2007 přešel na centrálu společnosti ČEZ, kde působil jako ředitel sekce Technická podpora a byl kromě jiného zodpovědný za zavádění programů řízení životnosti na jaderných i klasických elektrárnách a přípravu dokumentace pro prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Od roku 2016 je ředitelem sekce Výzkum a vývoj v Centru výzkumu Řež.

Daneš Burket získal titul Ph.D. v oboru jaderné inženýrství, působil ve vědecké radě Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a dozorčí a vědecké radě Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň. Byl členem týmů WANO (World Association of Nuclear Operators) Peer Review v japonské společnosti TEPCO a jaderných elektrárnách Fukushima Daiichi a Kashiwazaki Kariwa a v čínské jaderné elektrárně Tianwan. Od roku 2010 je prezidentem České nukleární společnosti.

Jiří HŮLKA

Jiří HŮLKA   náměstek ředitele pro výzkum a vývoj, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Je absolventem ČVUT Praha – Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské v Praze (1980). Ve Státním ústavu radiační ochrany v Praze se postupně zabýval monitorováním jaderných zařízení, zvýšenou přírodní radioaktivitou v budovách a koordinací Radonového programu České republiky. Od roku 2000 je v SÚRO odpovědný za výzkum a vývoj v oblasti radiační ochrany, zabývá se obecnými otázkami ochrany před ionizujícím zářením, moderními metodami monitorování dopadu havárií jaderných elektráren na životní prostředí, včetně dopadu havárie černobylské. Je členem skupiny expertů EU k článku 31 Euratom (oblast radiační ochrany).

Jiří MAREK

Jiří MAREK   NERS 2020 Conference Chairman

Konzultant v oblasti energetiky, jednatel a společník firmy JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem spolku Jaderní veteráni.

Jozef MIŠÁK

Jozef MIŠÁK   Vicepresident pro strategii, ÚJV Řež, a.s.

Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. V oblasti jaderné energetiky pracuje již více než 50 let, se zaměřením na jadernou bezpečnost. V letech 1971 - 1977 pracoval ve Výzkumném ústavu energetickém, od roku 1978 ve Výzkumném ústavu jaderných elektráren (VUJE) včetně výkonu funkce ředitele ústavu. V letech 1993 - 1997 byl prvním předsedou Úradu jadrového dozoru SR. V letech 1997 - 2004 pracoval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni jako vedoucí oddělení pro rozvoj bezpečnosti v oblasti vývoje a aplikací bezpečnostních standardů. V současnosti pracuje jako vicepresident pro strategii v ÚJV Řež, a.s. a klíčový expert pro jadernou bezpečnost ve velkých národních a mezinárodních projektech. Je členem několika mezinárodních poradních orgánů a pravidelně poskytuje své expertní služby MAAE a Evropské komisi.

Radek TRTÍLEK

Radek TRTÍLEK   ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování, ÚJV Řež, a.s.

Vystudoval fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, obor jaderné inženýrství. Pracoval 13 let v Jaderné elektrárně Temelín, kde byl odpovědný za přípravu a uvedení do provozu a licencování v oblasti nakládání s RAO. Poté 10 let působil v servisní a inženýrské firmě ALLDECO.CZ a.s./AMEC NCR, a.s. na pozici člena představenstva a výkonného ředitele. Od roku 2010 pracuje v ÚJV Řež, a. s. jako ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování.

Problematikou nakládání s nízko a středně aktivními odpady se zabývá celou profesní kariéru. Kromě provozně technologických a licenčních záležitostí nakládání s RAO, jak v jaderné energetice tak v institucionální sféře, se rovněž podílí např. na zpracování národních koncepcí nakládání s RAO a VJP jak v České, tak Slovenské republice, na řešení problematiky dlouhodobé bezpečnosti hlubinného úložiště nebo na analýzách ukládání RAO z nových jaderných zdrojů. Zúčastnil se 5 technických misí IAEA. O problematice rovněž přednáší (ČVUT, VŠCHT, JČU) a je spoluautorem učebních textů a popularizačních článků.

Lukáš VONDROVIC

Lukáš VONDROVIC   vedoucí úseku přípravy úložišť RAO, Správa úložišť radioaktivních odpadů

Vystudoval obor Strukturní geologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Kariéru zahájil jako výzkumný pracovník České geologické služby se zaměřením na geologický výzkum magmatických a metamorfovaných terénů. Po odchodu na Správu úložišť radioaktivních odpadů působil jako vedoucí geologické skupiny a jako odpovědný manažer za přípravu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov. V současné době působí jako vedoucí úseku přípravy úložišť radioaktivních odpadů. Je členem OECD/ NEA a předsedá expertní skupině IGSC Crystalline Club. Odborná praxe 12 let v oblasti geologie, 6 let v oblasti přípravy hlubinného úložiště.

Bohdan ZRONEK

Bohdan ZRONEK   člen představenstva a ředitel Divize jaderná energetika, ČEZ, a.s.

Bohdan Zronek vystudoval ČVUT v Praze, obor elektroenergetika. Po dvouletém školení nastoupil v Jaderné elektrárně Temelín. Postupně zde prošel celou škálou funkcí – operátor turbíny, operátor reaktoru, vedoucí blokové dozorny, vedoucí reaktorového bloku, směnový inženýr. Od roku 2008 byl hlavním technologem a po dalších dvou letech se stal vedoucím provozu Temelína. V roce 2012 byl jmenován šéfem bezpečnosti všech elektráren ČEZ a od 1. 1. 2015 působil jako ředitel JE Temelín. V polovině roku 2017 se stal členem představenstva a ředitelem Divize jaderná energetika.

Jan ŽIŽKA

Jan ŽIŽKA   analytik a mediální expert

Konzultant a publicista, zaměřuje se na energetická a ekonomická témata. Zabývá se také komunikací těchto témat ve vztahu k odborné i širší veřejnosti.

Je hlavním redaktorem a editorem časopisu Moderní ekonomická diplomacie, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí ČR, a webu Export.cz. Spolupracuje s ekonomickým deníkem E15 a energetickým časopisem All for Power. Jako Senior Consultant agentury HATcom se kromě komunikace v oblasti energetiky a exportu zaměřuje i na téma výzkumu a vývoje. Byl také konzultantem vládní sekce pro vědu, výzkum a inovace.

Od devadesátých let působil v řadě českých médií, zabýval se především ekonomikou a zahraniční politikou. V posledních letech se více věnoval odvětví energetiky – hlavně ekonomickým, politickým a byznysovým souvislostem. Pracoval v zahraničních rubrikách deníků Právo, Mladá fronta Dnes a Hospodářské noviny, pro které v devadesátých letech mimo jiné psal zpravodajství ze summitů Evropské unie. Po dočasném odchodu z médií se věnoval kvalitativnímu výzkumu jako projektový manažer v agentuře AISA. Později se stal reportérem týdeníku Euro, kde následně působil také na postu zástupce šéfredaktora. Stejnou pozici zastával také po přechodu do deníku E15 a serveru České pozice. Byl také vedoucím ekonomické rubriky Lidových novin. Vystudoval mezinárodní vztahy v Moskvě, dále se věnoval studiu cizích jazyků a ekonomie. Absolvoval kurz agentury Reuters v Londýně zaměřený na psaní mezinárodních zpráv.